På Körunda Golf & Konferenshotell i Ösmo AB, i fortsättningen kallad Körunda Hotell, behandlar vi personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Körunda Hotell är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt längst upp på sidan.

Med ”personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. En personuppgift är sådan data som på något sätt kan identifiera dig som person, d v s namn, födelsedatum, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Denna personuppgiftspolicy gäller enbart för Körunda Hotell.

Körunda Hotell använder personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna personuppgiftspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant. Körunda Hotell kommer aldrig att ta in och lagra data om känsliga uppgifter. Sådana uppgifter kan endast komma oss tillhanda om du som gäst frivilligt väljer lämna dessa till oss.

Denna personuppgiftspolicy anger grunden för hur vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller som vi samlar in om dig.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på vår webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Körunda Hotell får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

ANVÄNDNING AV KÖRUNDA HOTELLS WEBBPLATS

Genom att använda Körunda Hotells webbplats accepterar du att Körunda Hotell aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Körunda Hotell och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Körunda Hotells webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Körunda Hotell lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Körunda Hotell förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Körunda Hotell kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter och andra tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Körunda Hotell. Körunda Hotell behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Körunda Hotells underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Körunda Hotell.

Körunda Hotell kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Körunda Hotell annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Körunda Hotell överför inte personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Körunda Hotell avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda personuppgifterna, med sådana underleverantörer. Genom denna personuppgiftspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Genom denna personuppgiftspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Körunda Hotell få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas genom att du skickar e-post till bokningen@korunda.se.

 

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Körunda Hotell samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka tjänster du använder.

Körunda Hotell använder personuppgifter för att

  1. administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna,
  2. bearbeta dina bokningar och beställningar av tjänsterna,
  3. kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
  4. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna,
  5. analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra,
  6. individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster,
  7. analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster,
  8. öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
  9. marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Körunda Hotell inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Körunda Hotell på följande adress: bokningen@korunda.se

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Körunda Hotell med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN VID UTSKICK AV NYHETSBREV

Vi lagrar kontaktinformation i form av namn, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter vid utskick av nyhetsbrev. Detta i syfte att kunna leverera personifierad, relevant kommunikation till dig. Du kommer att erhålla nyhetsbrev med Körunda Hotells erbjudanden och nyheter. Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i nyhetsbrevet eller genom att kontakta bokningen@korunda.se.

Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies.

INSAMLING AV DATA VID BOKNING VIA EN ONLINE TRAVEL AGENCY (OTA)
När du bokar ett hotell via en online Travel Agency, såsom Boookings.com eller hotels.com (digital partner) lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till Körunda Hotell för att bekräfta att bokningen är gjord.

Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

UTSKICK AV INFORMATION
När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress eller annan kontaktinformation som du lämnat i samband med din bokning.

Efter vistelsen kan det ibland skickas ut en undersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse på Körunda Hotell för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi kan även skicka ut ett mail där vi tackar för besöket.

Inför och under vistelsen kan vi komma att skicka ut information via SMS till det mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om tillgängliga SPA-tider, viktig information inför vistelsen eller påminnelse om inbokad tid hos restaurang.

LAGRINGSTIDER
Körunda Hotell följer god sed i hotellbranschen.

Körunda Hotell sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Körunda Hotell gallrar personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Körunda Hotell raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger. Körunda Hotell har även rätt att inom ett (1) år efter att du som kund besökt oss marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan ett samtycke, detta med den rättsliga grunden intresseavvägning.

TEKNISKA/ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Körunda Hotell vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Körunda Hotell utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur Körunda Hotell arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna oss.

VAD SKER VID EN PERSONUPPGIFTSINDICENT?
Om Körunda Hotell får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar, kommer den personuppgiftsansvarige på Körunda Hotell dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.

REGISTERUTDRAG
Om du har bokat en vistelse, ett restaurangbesök eller annan aktivitet på Körunda Hotell har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra bokningssystem. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter. Körunda Hotell har efter förfrågan, en månad på sig att lämna ut registerutdrag.

Boka online 10% Rabatt! Gäller ej event & golf